Podiatrist

Conwy, WALES | 4 months
This position may have expired!

Job Summary

£22,129 to £28,747 per ann...

£39,091 Average salary of similar jobs | Check Salary...

Job Description


Mae Adran Podiatreg ac Orthoteg Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn cynnig y cyfle i chi fod yn rhan o dîm o unigolion talentog ac angerddol sy'n ymrwymedig i ddarparu'r gofal a'r driniaeth gorau i gleifion. Mae ethos ein tîm wrth wraidd ein darpariaeth gwasanaeth.

Rydym yn ymrwymedig i ddatblygiad proffesiynol parhaus a byddwch yn cael cynnig cwmpas o waith i gael y profiad o gyfuno gweledigaeth y gwasanaeth Podiatreg. Bydd gennych y cyfle i ehangu eich sgiliau yn unol â'n gweledigaeth i ddatblygu gwasanaethau Podiatreg ar draws Conwy a Sir Ddinbych ac mae olyniaeth ein strategaeth yn cynnig y cyfle am foddhad a datblygiad mewn swydd.

Mae Gogledd Cymru yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo. Rydym yng nghalon yr ardal hon gyda golygfeydd hyfryd o'r mynyddoedd a'r môr. Mae'r ardal yn wych ar gyfer ystod eang o weithgareddau sydd at ddant pawb gan gynnwys beicio mynydd, cerdded a chwaraeon dŵr. Rydym yn agos at Gaer a'r holl brif ffyrdd i Lerpwl / Manceinion / Sir Gaer.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw’r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, yn darparu ystod lawn o wasanaethau cychwynnol, cymunedol, iechyd meddwl ac ysbytai llym i boblogaeth o tua 678,000 o bobl ar draws chwe sir Gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam). 

Mae’r Bwrdd Iechyd yn cyflogi oddeutu 16,500 o weithwyr ac mae ganddo gyllideb o oddeutu £1.3 biliwn. 

Mae gennym dri phrif ysbyty (Ysbyty Gwynedd ym Mangor, Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ac Ysbyty Maelor Wrecsam) ynghyd â rhwydwaith o ysbytai cymuned, canolfannau iechyd, clinigau, unedau iechyd meddwl a chanolfannau timau cymuned. Mae'r Bwrdd Iechyd hefyd yn cydlynu gwaith 109 o bractisau meddygon teulu a gwasanaethau’r GIG sy’n cael eu darparu gan ddeintyddion, optegwyr a fferyllwyr yng ngogledd Cymru.

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Podiatrydd Cofrestredig HCPC Band 5 i weithio ar draws Conwy a Sir Ddinbych. Bydd deilydd y swydd yn gweithio yn y gymuned gan ddarparu clinigau asesu cleifion newydd, gofal Podiatreg craidd a gwasanaeth cartref. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gyfle i ddatblygu ei sgiliau yn y clinigau Podiatreg yn cynnwys biomecaneg, diabetes, syrjeri ewinedd a rhiwmatoleg.

Mae gennym glinig wlserau traed diabetes amlddisgyblaethol, traed orthopaedeg a gwasanaeth brysbennu ffêr a chlinig rhiwmatoleg cyhyrsgerbydol, sydd i gyd yn Ysbyty Glan Clwyd.

Dyma gyfle ysbrydoledig ar gyfer unrhyw podiatrydd brwdfrydig.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon;  mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Dyddiad cau:    18 Medi 2018

Am fwy o fanylion / ymweliadau anffurfiol, cysylltwch â

Joanne Roberts

01745 443141

joanne.roberts4@wales.nhs.uk

Betsi Cadwaladr University Health Board Department of Podiatry and Orthotics, is offering you the prospect to become part of a talented, passionate team of people, committed to providing the best care and treatment to patients. Our team ethos is core to our service delivery.

We are committed to continual professional development and you would be offered a scope of work to experience a consolidating view of Podiatry services. You will have the opportunity to extend your skills in line with our vision for developing Podiatry services across Conwy and Denbighshire and our succession strategy offers the chance for job satisfaction and progression.

North Wales is a beautiful place to live and work. We are at the heart of this lovely area with stunning mountain and seaside views. This area is great for a broad range of activities to suite all interests including mountain biking, walking, hiking, water sports. We are close to Chester and all main access roads to Liverpool / Manchester / Cheshire.

Betsi Cadwaladr University Health Board is the largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health and acute hospital services for a population of around 678,000 people across the six counties of North Wales (Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Flintshire, and Wrexham). 

 The Health Board has a budget of £1.3 billion and a workforce of approximately 16,500. 

 We have three main hospitals (Ysbyty Gwynedd in Bangor, Ysbyty Glan Clwyd in Bodelwyddan and Wrexham Maelor Hospital) along with a network of community hospitals, health centres, clinics, mental health units and community team bases. The Health Board also coordinates the work of 109 GP practices and NHS services provided by dentists, opticians and pharmacists in North Wales.

An exciting opportunity has arisen for a full time Band 5 HCPC registered Podiatrist post to work across Conwy and Denbighshire. The post holder will work in community delivering new patient assessment clinics, core Podiatry care and a domiciliary service. The successful candidate will have the opportunity to develop their skills within specialist Podiatry clinics including biomechanics, diabetes, nail surgery and rheumatology.

We have a multidisciplinary diabetic foot ulcer clinic, an orthopaedic foot and ankle triage service and a musculoskeletal rheumatology clinic, all based within Ysbyty Glan Clwyd.

This is an inspiring prospect for any enthusiastic podiatrist.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; English and/or Welsh speakers are equally welcome to apply.

Closing date:  18 September 2018


Similar Jobs


Similar Jobs

Share