Flying Start Midwife

Conwy, WALES | 3 months
This position may have expired!

Job Summary

£28,050 to £36,644 per ann...

£23,092 Average salary of similar jobs | Check Salary...

Job Description


MAE’R SWYDD HON AM GYFNOD PENODOL AM  31/03/19 OHERWYDD CWRDD GOFYNION Y GWASANAETH.

Swydd Bydwreigiaeth am Dymor Sefydlog ar gyfer Tîm Dechrau'n Deg Conwy. Ariennir y swydd ar hyn o bryd tan 31.03.2019.

Mae Dechrau'n Deg yn rhaglen flaenllaw a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Daw elfennau craidd y rhaglen o amrywiaeth o opsiynau a ddangoswyd i ddylanwadu ar ganlyniadau positif i blant a'u teuluoedd. Mae'r rhain yn cynnwys: Gwasanaeth estynedig gan Ymwelwyr Iechyd, mynediad i raglenni rhianta, datblygiad iaith cynnar, a mynediad i ofal plant o safon.

Mae'r fydwraig yn gweithio ochr yn ochr â'r tîm i ddarparu'r elfennau craidd sy'n cynnig gwasanaethau ychwanegol i hybu cyswllt cynnar ac ymgysylltu yn ystod y cyfnod cyn geni a'r cyfnod ôl-enedigol cynnar.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon;  mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

 Dyddiad cau: 25/10/18

Cysylltwch â Sharon Gammon, Rheolwr Tîm Iechyd Dechrau'n Deg Conwy  Pennaeth Gwasanaethau Cleifion Allanol i Ferched ar 01745 534746.

THIS POST IS FIXED TERM UNTIL 31/03/19 TO MEET THE NEEDS OF THE SERVICE.

Fixed Term Midwifery vacancy for the Conwy Flying Start Team. The post is currently funded until 31.03.2019.

Flying Start is a flagship Welsh Government funded programme. The core elements of the programme are drawn from a range of options that have been shown to influence positive outcomes for children and their families. These include: An enhanced Health Visiting service, access to parenting programmes, early language development, and access to quality childcare. 

The midwife works alongside the team to deliver the core elements offering additional services to promote early contact and engagement in the antenatal and early postnatal period.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing Date: 25/10/18


Similar Jobs


Similar Jobs

Share